Duty to inform – AVG

Beste klant,
de bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons erg belangrijk. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen die ons toestaan of verplichten om gegevens te verwerken of u heeft ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven. Het volgende privacybeleid omvat het actuele wettelijke kader volgens de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, federale wet bescherming persoonsgegevens) of de Telemediengesetz (TMG, telemediawet), evenals de vereisten van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die gelden vanaf 25 mei 2018. De rechtsgrondslagen van de AVG zijn van toepassing vanaf 25 mei 2018.

In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking.

LOWA Sportschuhe GmbH is als verantwoordelijke verplicht de betreffende personen te informeren over bepaalde feitelijke en juridische omstandigheden met betrekking tot gegevensbescherming. Op basis van deze informatie moeten de betrokkenen in staat worden gesteld kennis van de reikwijdte en verwerking van hun gegevens te verkrijgen. In geen geval verkopen wij uw gegevens of geven we deze door aan derden buiten de LOWA Sportschuhe bedrijvengroep.

De informatieplicht bestaat volgens artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geldt voor de gegevensverwerking van LOWA Sportschuhe GmbH.

a) Identiteit van de verantwoordelijke

LOWA Sportschuhe GmbH
Hauptstraße 19
85305 Jetzendorf
Duitsland

b) Contactgegevens van de medewerker voor gegevensbescherming

Bernd Rodomski
E-mail: datenschutz@lowa.de

c) Verwerkingsdoel en rechtsgrondslag

Uitvoering van het contract artikel 6 lid (1) sub b) AVG
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, of voor de uitvoering van precontractuele acties die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.

Toestemming artikel 6 lid 1 sub a) AVG
De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens over hem/haar voor een of meer specifieke doeleinden.

Gerechtvaardigd belang 6 lid 1 sub f) AVG
de verwerking is noodzakelijk voor het beschermen van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Gegevens van sollicitanten artikel 88 AVG, §26 Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (nieuw)
Vereiste gegevensverwerking voor de beslissing over het creëren van een arbeidsverhouding.

d) Ontvanger van de gegevens

De verwerking van de gegevens wordt uitgevoerd door medewerkers die uitsluitend bevoegd zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. De medewerkers zijn getraind in de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en verplicht tot het geheimhouden van de gegevens.
Het versturen van de nieuwsbrief per e-mail gebeurt door het bedrijf Newsletter2Go of MailChimp.
LOWA Footscan 360° slaat resultaten van de voetmetingen op bij het bedrijf netvico GmbH.

e) Overdracht aan derde landen

Alleen in het geval van het versturen van nieuwsbrieven via MailChimp van een platform voor het verzenden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse aanbieder Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Meer informatie: https://www.lowa.nl/nl/lowa-website/privacy.html

f) Duur van de opslag

De verzamelde gegevens voor de uitvoering van het contract slaan wij op tot het verstrijken van de wettelijke of potentiële contractuele waarborg- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijnen behouden wij de informatie vereist volgens de handels- en belastingwetgeving met betrekking tot de contractuele relatie voor de in artikel 6, lid 1, sub c) AVG aangegeven periodes. Voor deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in het geval van een controle door het financieel beheer.

 • Factuurdocumentatie: 10 jaar (handelswetboek)
 • Documenten van sollicitanten: 5 maanden (AWGB, Algemene Wet Gelijke Behandeling)
 • Contactverzoeken totdat de basis van het verzamelen vervalt
 • Aanvaarding van de opdracht/dienstverleningen: Voor het waarborgen van de garantietermijn van 2 jaar
 • Nieuwsbrief: tot annulering
 • Voetmeting: tot annulering 

g) Rechten van de betrokkene

Volgens artikel 15 – 21 AVG hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op informatie over hun bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens.
 • Recht op rectificatie van onjuiste of op het aanvullen van onvolledige gegevens.
 • Recht op het wissen van hun bij ons opgeslagen gegevens, indien toegestaan.
 • Recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens, op voorwaarde dat er wettelijke bewaartermijnen zijn.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG kan de verwerking worden afgewezen om redenen in verband met de bijzondere situatie van de betrokkene, op basis van artikel 6, lid 1 letters e of f.
 • Eventueel recht op gegevensoverdracht, d.w.z. om hun opgeslagen gegevens in een gestructureerde vorm te publiceren (vanaf 25 mei 2018).

Neem in deze gevallen contact op via het volgende contactadres:
Naam: LOWA Sportschuhe GmbH
Postadres: Hauptstraße 19, 85305 Jetzendorf
E-mail: datenschutz@lowa.de

h) Recht om klachten in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Volgens artikel 77 AVG hebben betrokkenen recht op het indienen van een directe klacht bij de toezichthoudende autoriteit indien de betrokkenen van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens onwettig is.

Naam: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postadres: Promenade 27 (Schloss) 91522 Ansbach
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

i) Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Het verstrekken van persoonsgegevens van betrokkenen is absoluut noodzakelijk met name voor het initiëren of uitvoeren van zakelijke belangen.
Zonder verstrekking van deze gegevens kan de verantwoordelijke persoon geen contractuele of andere diensten verlenen.
Heeft u vragen? Neem dan gewoon contact met ons op. Meer informatie vindt u op internet op https://www.lowa.nl/nl/lowa-website/privacy.html