Productieomstandigheden

Als onderneming is LOWA verantwoordelijk voor het volledige productieproces en de arbeidsomstandigheden van de mensen die LOWA-producten of voorfasen daarvan produceren en verwerken.

Voor LOWA is het belangrijk duurzaamheid en verantwoord handelen te waarborgen in de gehele waardeketen. Eerlijke arbeidsomstandigheden en lonen horen daarbij, net zoals arbeidsveiligheid en een milieuvriendelijke productie.

 

Code of Conduct (CoC)

LOWA verlangt van zijn leveranciers en producenten dat zij een vooraf bepaalde "Code of Conduct" (CoC) ondertekenen, die is gebaseerd op internationale richtlijnen zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en de conventies van de ILO. De onderneming verzekert de naleving van de CoC door regelmatige interne controles (audits). In de CoC worden werktijden en lonen geregeld, inclusief bijzondere vergoedingen voor bijvoorbeeld overuren, feestdagen en/of Kerst en subsidiëring of volledige vergoeding van de kosten voor maaltijden en vervoer. Uiteraard zijn ook zaken als bijvoorbeeld ontslagbescherming, doorbetaling bij ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof, niet-discriminatie, vrijheid van vakvereniging en het verbod op kinderarbeid wettelijk geregeld en afgedekt door de CoC.

Link naar de gedragscode

Link naar de gedragscode_Duits 

Link naar de gedragscode_Engels 

Link naar de gedragscode_Italiaans 

Link naar de gedragscode_Servisch 

Link naar de gedragscode_Servisch (kyr) 

Link naar de gedragscode_Slowaaks 

Link naar de gedragscode_Tsjechisch 

Link naar de gedragscode_Kroatisch 

Controle (audits)

De naleving van de vooraf bepaalde "Code of Conduct" wordt verzekerd door regelmatige interne controles, zogenaamde audits. Deze controles worden minimaal één keer per twee jaar uitgevoerd.

Tijdens een rondgang door de fabrieksruimtes vormen de controleurs van LOWA zich een beeld van de algemene arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten. Ze zien verschillende documenten in, zoals salarisspecificaties en contracten, en spreken met de bedrijfsleiding en individuele medewerkers. LOWA let er daarbij op dat altijd ten minste één van de controleurs de desbetreffende landstaal spreekt.

Controleresultaten en evaluatie

De controleresultaten worden gedocumenteerd en toegelicht in een feedbackgesprek. Eventuele overtredingen worden geregistreerd. Deze moeten binnen een redelijke termijn worden verholpen. Als er overtredingen worden geconstateerd, wordt de leverancier ondersteund door LOWA. Bij ernstige overtredingen van de CoC die ondanks de hulp niet worden verholpen, behoudt LOWA zich het recht voor de zakelijke relatie te beëindigen. Alle zakelijke relaties bestaan echter al minstens vijf jaar, en de meeste zelfs al tien jaar of langer.

 

 

Doelstellingen en maatregelen voor duurzame ontwikkeling van producenten en het creëren van transparantie:

Lopende maatregelen

  • Interne CR-audits van alle LOWA-productielocaties (Q4/2017)
  • Binnen dialogen met meerdere belanghebbenden meewerken aan branche-oplossingen

Doelen op middellange termijn

  • CR-evaluatiesysteem van de producenten openbaar maken (Q3/2018)
  • Geanonimiseerde kengetallen bepalen en publiceren (Q4/2018)

Langetermijndoelen

  • Ten minste één productielocatie laten controleren door een onafhankelijke derde (Q4/2019)